Persondata- og cookiepolitik

 • Persondatapolitik

  • 1. Hvem er DAPUC

   DAPUC er en særlig afdeling under SOSU Østjylland, som siden 1998 udelukkende har arbejdet med udvikling og gennemførsel af uddannelsesforløb og kurser, som er målrettet den præhospitale behandling og akutte indsats.

   DAPUC har adresse på SOSU Østjyllands afdeling i Silkeborg.

    

   SOSU Østjylland er en selvejende uddannelsesinstitution under staten.

   Vi udbyder følgende ungdomsuddannelser:

   • SOSU Assistent
   • SOSU Hjælper
   • Pædagogisk assistent
   • EUX Velfærd (pædagogisk eller sundhedsfaglig student)
   • Grundforløb 1
   • EUD10

   Herudover udbyder vi:

   • Efteruddannelse, kurser og skræddersyede forløb inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område
   • Akademiuddannelse
   • Portøruddannelse
   • Kurser og efteruddannelse på det præhospitale område (DAPUC)

   SOSU Østjylland har afdelinger i Aarhus, Silkeborg og Skanderborg. Vi er en af Danmarks største SOSU-skoler med 160 medarbejdere og cirka 1.000 årselever.

   Kontaktinformation til SOSU Østjylland:

   SOSU Østjylland
   Hedeager 33
   8200 Aarhus N
   8741 2626
   sosuoj@sosuoj.dk
   www.sosuoj.dk  
   CVR nr: 29553645  

   Når vi i vores persondatapolitik skriver elev, mener vi alle typer af elever og kursister, der er tilknyttet skolen.
   Når vi i vores persondatapolitik skriver skolen, vi, os eller vores henvises til SOSU Østjylland.
   Når vi i vores persondatapolitik skriver ’personoplysninger’, mener vi alle oplysninger, der relateres til dig, og som vi kan bruge til at identificere dig med enten alene eller sammen med andre oplysninger, som vi har om dig.


   2. Sådan håndterer vi dine personoplysninger

   De relevante persondataretlige regler, som på nuværende tidspunkt gælder for vores behandling af personoplysninger, er fastsat i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

   SOSU Østjyllands persondatapolitik finder anvendelse på de personoplysninger som SOSU Østjylland modtager, indsamler og behandler.

   Vores databeskyttelsespolitik vedrører vores behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlige over for elever på skolen. I nogle tilfælde desuden på deltagere ved diverse begivenheder/undersøgelser på SOSU Østjylland.

   2.1 Hvilke personoplysninger er der tale om?

   ”Personoplysninger” omfatter enhver form for information om en identificerbar person, f.eks. personens navn, mailadresse, CPR-nummer og adresse samt oplysninger om f.eks. personens tidligere uddannelse, erhvervserfaring eller andre forhold, som er relevante i forhold til uddannelse på skolen.  

   SOSU Østjylland registrerer følsomme personoplysninger om dig, hvis det kræves i henhold til relevant lovgivning eller hvis du deltager i visse begivenheder/undersøgelser.

   Skal vi bruge oplysninger, som den relevante lovgivning ikke tillader os at registrere uden dit samtykke, vil du til enhver tid blive bedt om at give dit samtykke til at registrere og behandle disse. Det kan bl.a. være oplysninger om din sundhed, skånehensyn eller personlige forhold.

   2.2. Hvor kommer oplysningerne fra?

   Vi indsamler personoplysninger direkte hos dig eller fra tredjepart, f.eks. offentlige myndigheder eller samarbejdsparter. I situationer, hvor vi ikke har lovhjemmel til at indsamle oplysninger hos tredjepart, vil vi bede og om dit samtykke.


   3. Hvordan behandler vi oplysningerne?

   ”Behandling” af personoplysninger dækker over enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for, herunder indsamling, registrering, systematisering, organisering, opbevaring, tilpasning, ændring, søgning, brug eller videregivelse.

   Vi behandler primært personoplysninger om elever og samarbejdsparter, dog kun i det omfang, det er nødvendigt til de konkrete formål, og når der et lovligt grundlag herfor.

   Som oftest vil det kun være nødvendigt for os at behandle personoplysninger i form af navn, cpr.nummer, uddannelsesbaggrund, telefonnummer og e-mailadresse. Denne behandling sker, så vi kan levere vores kerneydelser og ved behandling af konkrete sager. Derudover kan det i visse situationer være nødvendigt for os at behandle følsomme oplysninger såsom helbredsoplysninger, dog ikke uden forinden at have bedt om dit samtykke.


   4. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

   I nogle tilfælde kan vi dele personoplysninger med tredjepart uden for skolen for eksempel i forbindelse med anvendelse af eksterne databehandlere, samarbejdsparter eller andre myndigheder og offentlige instanser. Vi videregiver alene dine personoplysninger til eksterne parter, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag herfor.

   Derudover vil oplysningerne ikke blive videregivet til andre uden, at du bliver informeret herom - medmindre skolen er forpligtet til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder.  Vi videregiver blandt andet personlige oplysninger til offentlige myndigheder som krævet i henhold til lovpålagte forpligtigelser for eksempel Skat, SU og tilsynsmyndigheder.

   Internt er det alene de af vores medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for at se dine personoplysninger, der har adgang til disse.

   5. Med hvilken hjemmel behandler vi dine oplysninger?

   Vi indsamler og behandler personoplysninger på baggrund af nedenstående hjemmelsgrundlag.

   Vi behandler personoplysninger om deltagere på kurser, i undervisning og øvrige arrangementer med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, med den primære interesse at kunne registrere deltagerne, administrere arrangementet samt udsende relevant kursusmateriale, evalueringsskemaer mv.

   Hvis du har givet samtykke hertil, bruger vi dine personoplysninger i markedsføringsøjemed og til udsendelse af nyhedsbreve.

   Vi behandler CPR-numre med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk 1.

   For at forebygge hærværk og indbrud mv. foretager vi tv-overvågning af visse arealer. Dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelseslovens § 8, hvilket begrundes i sikkerhedsmæssige interesser og hensyn, og det sker inden for rammerne af tv-overvågningsloven af 2018.


   6. Hvornår sletter vi dine oplysninger?

   Vi sletter dine personoplysninger, som er registreret hos os, når de ikke længere er nødvendige for det eller de formål, som oplysningerne var indsamlet og behandlet til.

   Vi har interne retningslinjer for opbevaringstiden af alle kategorier af personoplysninger. Disse er fastsat i forhold til de forpligtelser, vi er underlagt efter gældende lovgivning.

   7. Hvilke rettigheder har du?

   Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

   Indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, se afsnit 7.1.

   Rettelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

   Sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

   Begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

   Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger

   Det er vigtigt, at de oplysninger, du giver, er korrekte, og at du holder os opdateret om eventuelle ændringer i dine personlige oplysninger.

   Hvis du vil gøre brug af ovenstående muligheder, skal du kontakte skolen (se kontaktinformation, afsnit 1). Herefter vurderer skolen i hvilket omfang vi kan imødekomme anmodningen. 

   7.1. Anmodning om indsigt

   Der er ingen særlige krav til, hvordan du skal bede om indsigt. Det kan ske via e-mail, brev, telefonisk eller ved personlig henvendelse. Vedrørende sagsbehandlingstid behandles ønsket om aktindsigt inden for 7 dage, og hvis den opfyldes henviser vi til tidsfristerne i offentlighedsloven §9.

   For at vi kan besvare din indsigtsanmodning skal vi kunne verificere din identitet, og derfor anvender vi e-boks til at fremsende materialet til dig. Ønsker du ikke at modtage besvarelsen via e-boks, skal du møde personligt op ved skolen med et gyldigt billede-id, som skal fremvises ved udlevering af besvarelsen på din indsigtsanmodning. Vi anvender disse to metoder, for at sikre os, at vi ikke udleverer besvarelserne til de forkerte personer.

   SOSU Østjylland skal, når din indsigtsanmodning imødekommes, tage hensyn til andre involverede personer eller organisationer, og sikre os, at der ikke sker en krænkelse af andres rettigheder.

   I tilfælde af, at SOSU Østjylland ikke skal eller kan efterleve din anmodning om indsigt, vil du inden for en måned modtage et afslag på din indsigtsanmodning samt begrundelsen herfor.


   7.2. Retten til at trække samtykke tilbage

   Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte skolen, se kontaktinformation, afsnit 1.

   Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt.

   Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


   8. Hvordan sikrer vi dine oplysninger?

   Sikkerhedsforanstaltningerne i vores organisering, processer og IT-systemer fastsættes under hensyntagen til den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for personers rettigheder og frihedsrettigheder.

   Vi tager sikkerhed alvorligt, og vi har implementeret flere sikkerhedstiltag, for at vi bedre kan beskytte dine personoplysninger og vores skole. Vi har bl.a. arbejdet med forskellige strategier, kontroller, politikker og tekniske tiltag for at beskytte os. Vi beskytter personoplysninger bl.a. ved at anvende krypteringsteknikker og andre sikkerhedstiltag som firewalls og password-beskyttelse.

   På SOSU Østjylland er Charlotte Grace Overgaard vores databeskyttelsesrådgiver DPO. DPO’en har følgende opgaver: at rådgive og kontrollere SOSU Østjylland vedrørende sikker og korrekt datahåndtering, beskyttelse af personoplysninger samt varetage de registreredes rettigheder.


   9. Kontaktoplysninger og hvordan du kan klage

   9.1 Databeskyttelsesrådgiver

   Henvendelser fra registrerede om deres rettigheder i forhold til de personoplysninger, vi opbevarer eller behandler om dem, skal rettes til vores DPO: Charlotte Grace Overgaard, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, 8755 1245, DPO@IT-Supportcentret.dk

   Mailen DPO@IT-Supportcentret.dk er underlagt tavshedspligt.


   9.2. Datatilsynet

   Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

   Registrerede personer kan klage over behandlingen af oplysningerne til Datatilsynet dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

   Registrerede personer opfordres dog først til at kontakte SOSU Østjyllands Databeskyttelsesrådgiver inden, da sagen eventuelt vil kunne løses eller afklares her.


   10. Ændringer i vores persondatapolitik

   Vores persondatapolitik er senest opdateret den 01.08.2019

 • Cookiepolitik

  • Når du besøger dapuc.dk indsamles der informationer om dit besøg ved hjælp af små stykker kode, der lagres på din computer - også kendt som cookies.

   Her kan du læse hvilke informationer, der indsamles, og med hvilket formål, og hvilke tredjeparter, de deles med.


   1) sidens funktionalitet

   Hjemmesiden bruger cookies til at optimere brugernes besøg på hjemmesiden, og opdage fejl og mangler på siden. De husker også, om du tidligere har accepteret cookies.


   2) statistik og webanalyse

   Hjemmesiden indsamler informationer fra dit besøg til statistik og webanalyse. Disse cookies sættes af Google Analytics:

   • en fast cookie, som gør det muligt at genkende din computer og samle information om dit besøg, bl.a. hvilke sider du besøger og hvilke funktioner, du benytter.
   • en sessionscookie, der sættes ved hvert enkelt besøg og samler information om besøgets tidspunkt og længde. De slettes, når du lukker siden ned.


   3) annoncering

   Siden bruger cookies til at indsamle informationer, der gør det muligt at målrette vores annoncering på tredjepartstjenester - Facebook og Google Ads.


   Personoplysninger

   Cookies indsamler primært anonyme data.
   Der indsamles dog også informationer, som kan henføres til dig – såkaldte personoplysninger. Siden indsamler som udgangspunkt din IP-adresse, et unikt ID, og tekniske oplysninger såsom den enhed, du besøger siden med, og hvilket geografisk område, du besøger siden fra.

   Hvis du selv giver samtykke til det, indsamles desuden personoplysninger ved tilmelding til infomøde eller hvis du sender sikker post til os. I den forbindelse indsamles de oplysninger, du selv afgiver. Disse videregives ikke til tredjeparter.


   Sikkerhed

   Hjemmesiden indeholder de nødvendige tekniske foranstaltninger til korrekt behandling af dine personoplysninger. Derudover er truffet organisatoriske foranstaltninger som skal sikre det samme.

   Vi samarbejder med tredjeparter, der på vores vegne opbevarer og behandler data. Disse opbevares i anonymiseret form og er beskyttet af en databehandleraftale.


   Periode for opbevaring

   Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er lovligt og nødvendigt i forbindelse med behandling af dine oplysninger.

   Den konkrete tidsperioden afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med den.

   Cookies sletter automatisk efter en vis periode (det varierer), men fornyes efter hvert besøg. Du har mulighed for selv at afvise eller slette cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Se vejledning her:minecookies.org/cookiehandtering


   Udgiver

   Websitet ejes og publiceres af:

   SOSU Østjylland
   Hedeager 33,
   8200 Aarhus N
   8741 2626
   sosu@sosuoj.dk


   Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

   I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver (DPO).

   DPO’en for SOSU Østjylland har disse kontaktoplysninger:
   VIA University College
   Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
   Hedeager 2, 8200 Aarhus N
   8755 1245
   DPO@IT-Supportcentret.dk

 • Cookiedeklaration

  • Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/CookieDeclaration.cshtml)